Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving

 • Dit wandelevenement is een wandel(prestatie)tocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 • Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat op internet kan worden besteld.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten en bij zich hebben van het startbewijs.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gebrek bij of tijdens het internetverkeer.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Stichting Avondvierdaagse Dongen, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Derhalve is niet toegestaan
 • gebruik te maken van een vervoermiddel.
 • zich in looppas voort te bewegen.
 • Wél toegestaan is:
 • het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • uiting te geven aan een politieke gezindheid.
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie.
  • dieren (met uitzondering van een geleidehond ten behoeve van een gehandicapte deelnemer), luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren.
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 • Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd en plaats worden geacht te zijn uitgevallen en zijn dan van verdere deelname uitgesloten en ontvangen ook geen herinnering.
 • Elke wandeldag moeten alle individuele deelnemers zich aanmelden via de scanposten.
 • Aan het einde van de wandeling moeten alle individuele deelnemers zich weer afmelden bij de scanposten.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig startbewijs.
 • Ouders van kinderen blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
 • De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (i.v.m.) materiële schade.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame-uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.